AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”) ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Güven Future A.Ş. (“Güven”) tarafından aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi
Güven tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında kişisel verileriniz aşağıda belirtilen kanallar aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik şekilde KVKK Madde 5 çerçevesinde toplanmaktadır;

İşlenmekte Olan Kişisel Verileriniz

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Gerekçesi

İnternet Sitesi/Uygulama Üzerinden Kullanıcı Kayıtlarının Gerçekleştirilmesi

- Kimlik
- İletişim
- İşlem Güvenliği

Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

İnternet Sitesi Uygulama Üzerinden Randevu Kayıtlarının Gerçekleştirilmesi

- Kimlik
- Müşteri İşlem
- İletişim

Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

Hastanın Tıbbi Teşhis Tanı ve Tedavi Süreçlerinin Yürütülmesi

- Kimlik
- İletişim
- Müşteri İşlem

Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfası

- Sağlık Bilgileri

Açık Rıza Alınması

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

- Kimlik
- Müşteri İşlem

Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfası

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

- İşlem Güvenliği
- IP ve log kayıtları

Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfası

Talep / Şikayetlerin Takibi

- Kimlik
- İletişim
- Müşteri İşlem

Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

İnternet Sitesi Uygulama Üzerinden Paket Satışlarının Gerçekleştirilmesi

- Kimlik
- Müşteri İşlem

Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfası

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz, Güven tarafından veya bir aracı firma vasıtasıyla (onay vermeniz halinde) randevu kayıtlarınızın oluşturulması, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerini ve müşteri memnuniyet çalışmalarını gerçekleştirmek, özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarına ilişkin bilgi verilmesi, mesleki faaliyetlerimiz ile ilgili etkinliklerin tarafınıza bildirilmesi, soru ve taleplerinizin takibi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması amacıyla işlenmektedir.
Güven ayrıca, Kişisel Verilerinizi KVKK Madde 5/2’de düzenlenen istisnai durumların varlığı halinde (kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, veri öznesinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, Güven’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması) işleyebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması ve Yurtdışına Aktarımı
Kişisel Verileriniz Güven tarafından yürütülen faaliyetlerden faydalanılması başta olmak üzere işbu Aydınlatma Metni’nde anılan amaçlar dahilinde ve bu amaçlar ile sınırlı olarak yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişiler (sunucu, hosting, program, bulut bilişim, web sitesi içerik yöneticileri, e-posta sağlayıcıları, MBYS yazılım yöneticileri, e-ticaret platformu, sigorta ve destek hizmet sağlayıcıları vb.), iş ortakları, hizmet sağlayıcılar ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara KVKK Madde 8 ve 9 çerçevesinde aktarılabilmektedir.

Haklarınız ve İletişim
KVKK çerçevesinde aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz:

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve buna ilişkin bilgi talep etme;
  2. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
  3. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
  4. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu hallerde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
  5. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
  6. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi/sorularınızı Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde hazırlayarak “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Üniversiteler Mah, İhsan Doğramacı Bulv, İkizler Binası, No: 35/Z01, ODTÜ Teknokent, Çankaya/Ankara adresine yazılı olarak veya (bize önceden bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan e-posta adresiniz üzerinden) guvenfuture@guvenfuture.com.tr adresine yazılı olarak başvurabilirsiniz.

Başvurunuza sağlıklı yanıt verilebilmesi için talebinizin belirli, açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, ayrıca mevzuat gereğince başvurunuzun ad, soyad, TCKN (yabancılar için uyruk ve pasaport numarası), cevabımızı iletebileceğimiz adres bilgilerini ve kimliğinizi tevsik edici belgeleri içermesi gerekmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

Saygılarımızla,
Güven Future A.Ş.